Regulamin

Regulamin

Warunki Sprzedaży, Dostaw i Płatności Realizowane przez Firmę Gift Factory For Weddings

§ 1. Informacje Ogólne; Definicje

1. Niniejsze warunki umów (dotyczących sprzedaży oraz dostaw) zawieranych ze sklepem Gift Factory For Weddings (www.prezentynaslub.com) mogą być stosowane w stosunkach prawnych między Anna Boczar-Górska, prowadzącą działalność gospodarczą:  GF Anna Boczar-Górska, ul. Gwiaździsta 25/119, 01-651 Warszawa, numer NIP 118 184 26 30, numer REGON 365680779, w których ww. przedsiębiorca jest zleceniobiorcą (dostawcą usług) lub sprzedawcą.

2. Zawierając umowę ze Sprzedawcą – Gift Factory For Weddings, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Sprzedawca / Zleceniobiorca – Anna Boczar-Górska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GF Anna Boczar-Górska, ul. Gwiaździsta 25/119, 01-651 Warszawa, numer NIP 118 184 26 30, numer REGON 365680779; Zwany dalej Gift Factory For Weddings,
b) Zestawy Prezentowe / Towary – rzeczy ruchome, których fotografie oraz szczegółowe opisy dostępne są na odpowiednich podstronach witryny www.prezentynaslub.com. Kwoty wyrażone w polskich złotych (PLN), podane przy opisie Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
c) Usługi – oferowane odpłatnie przez Sprzedawcę usługi (polegające głównie na personalizacji sprzedawanych Zestawów Prezentowych – usługi grawerowania, malowania, pakowania i inne), których opisy znajdują się na stronach witryny www.prezentynaslub.com. Kwoty wyrażone w polskich złotych (PLN), podane przy opisie Usług nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
d) Klient / Zamawiający – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który wyraził drogą mailową (w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego witryny www.prezentynaslub.com) lub telefoniczną deklarację zakupu Zestawów Prezentowych i wypełnił warunki niezbędne do wykonania zamówienia wymienione w § 2. Złożenie deklaracji zakupu jest rozumiane jako złożenie przez Klienta oferty nabycia Towaru lub Usługi, które nie jest jeszcze równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące m.in. wielkości zamówienia składanego u Zleceniobiorcy powinny odbywać się drogą pisemną (mailowo) pod rygorem nieważności.
e) Cena – zaoferowana przez Klienta i zaakceptowana przez Sprzedawcę kwota w polskich złotych lub w innej walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić celem dostawy Towaru lub świadczenia na jego rzecz zamówionej Usługi. Łączna Cena za zamówione Towary lub Usługi może być powiększona o dodatkowe koszty (mowa o cenach Usług dodatkowych, o których mowa w § 1 pkt. 3c). Wszystkie koszty dodatkowe zostają przedstawione Klientowi przed zawarciem umowy.

§ 2. Zamówienia; Oferty Nabycia Towarów i Usług

1. Złożenie Oferty Nabycia Towarów i Usług przez Klienta, zwane dalej Zamówieniem, odbywa się drogą mailową (adres: biuro@giftfactory.com.pl). Treść Zamówienia musi zawierać następujące dane:
a. nazwa podmiotu zamawiającego (Klienta),
b. wielkość zamówienia
c. rodzaj wybranego zestawu spośród gotowej oferty “Gift Factory For Weddings” lub oczekiwania względem zestawu “Szytego na Miarę” (w tym budżet, którym dysponuje Klient).
d. oczekiwany termin realizacji zamówienia,
e. informację na temat wybranego sposobu doręczenia Zamówienia: odbiór osobisty / dostawa realizowana na zlecenie Klienta / dostawa realizowana przez Zleceniobiorcę. Dostawa realizowana przez Zleceniobiorcę wiąże się z dodatkowymi kosztami, które zostaną przedstawione Klientowi przed zawarciem umowy.

2. W ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, aby przyjąć lub przedstawić Klientowi ofertę zawierającą przykładowe propozycje realizacji zamówienia (spośród gotowych propozycji lub przygotowane wg dyspozycji Klienta). W ofercie zawarte zostały informacje dotyczące rodzaju opakowania, ilości oraz rodzaju produktów wchodzących w skład proponowanych podziękowań dla gości i zestawów prezentowych. Oferta szczegółowo wskazuje cenę pojedynczego zestawu lub podziękowania dla gości w kwocie brutto, zawierającej podatek VAT w wysokości 23% (lub w przypadku podziękowań dla gości – miód 5% / oliwa z oliwek 5%) oraz kwotę określającą wartość całego zamówienia również w kwocie brutto.

3. Wszystkie elementy oferty zachowują swoją ważność przez 14 dni od daty sporządzenia, o ile termin nie został określony odmiennie. Zamówienie złożone przez Zamawiającego jest dla Gift Factory For Weddings wiążące od momentu wysłania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Niniejszy zapis dotyczy także wszelkiego rodzaju załączników, uzupełnień, ustalonych zmian, projektów, wymiarów, pojemności bądź gramatury, smaków, kolorów oraz planowanego terminu realizacji.

4. W przypadkach, gdy kontakt z Klientem jest niemożliwy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy oraz tych, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. niepoprawny adres e-mail Klienta podany w formularzu kontaktowym), złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów lub Usług zostanie odrzucona przez Sprzedawcę.

5. Wszystkie podane w ofertach ceny zostały ustalone loco Gift Factory For Weddings Warszawa, ul. Gwiaździsta 25/119 01-651.

6. Podane w ofercie ceny nie uwzględniają kosztów transportu, logistyki, przygotowania do wysyłki wg rozdzielników etc. W przypadkach zastosowania niestandardowych opakowań wg życzeń Klienta, do ceny Zestawów Prezentowych zostanie doliczony ich koszt.

7. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów lub Usług rodzi po stronie Sprzedającego prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Dane zbierane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy.

8. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

§ 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży; Przekazanie Umowy do Realizacji

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przez Gift Factory For Weddings przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym potwierdzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Następuje ono w formie pisemnej i jest przekazywane Zamawiającemu za pośrednictwem złożenia zamówienia w sklepie internetowym lub poprzez potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wielkość minimalnego zamówienia zależna jest od rodzaju wybranego zestawu / podziękowania dla gości, co zostało wyszczególnione w opisach poszczególnych kategorii.

3. Zawartość przygotowywanych zestawów prezentowych może ulec modyfikacjom, w przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzących w skład zestawów upominkowych Gift Factory For Weddings zobowiązuje się do dostarczenia towarów równorzędnych lub wyższej wartości. Wszelkie zmiany dotyczące składu zamówionych zestawów, zostaną skonsultowane z Klientem i przekazane do realizacji dopiero po uzyskaniu z jego strony akceptacji.

4. Koniecznym warunkiem przekazania umowy do realizacji, o ile nie ustalono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty w wysokości 100% wartości brutto całego zamówienia (w przypadku eksportu 100% wartości). Płatność powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta, na podstawie zamówienia internetowego lub wystawionej FV. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku bankowym Zleceniobiorcy – Gift Factory For Weddings. W szczególnych okolicznościach (rozumianych najczęściej jako krótki termin realizacji) czas oczekiwania na płatność może zostać skrócony.

5. Warunkiem niezbędnym do wykonania przez Gift Factory For Weddings brandingu opakowań zestawów prezentowych (oznakowania logotypem / nazwą Klienta) jest przekazanie do Gift Factory For Weddings (na nośniku magnetycznym lub drogą mailową na adres: biuro@giftfactory.com.pl) projektu graficznego nadruku, w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi. Otrzymanie przez Gift Factory For Weddings ostatecznej wersji projektu graficznego druku od Klienta uznawane jest za ostateczne potwierdzenie brandingu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji. W późniejszym terminie wprowadzenie zmian nie jest już możliwe.

§ 4. Realizacja Zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w terminie standardowym 5-7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia i ostatecznej akceptacji projektu. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych. Wyjątek może stanowić zamówienie, które zostało przyjęte przez Sprzedającego – Gift Factory For Weddings do realizacji w innym terminie (koniecznie określonym pisemnie).

2. Zleceniobiorca – Gift Factory For Weddings zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych przez Zamawiającego.

3. Gift Factory For Weddings nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie dostaw (również wówczas, gdy daty i terminy zostały wcześniej uzgodnione z Zamawiającym), które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej lub innych zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym m.in. warunki pogodowe, awarie, strajki, braki w dostawach mediów, trudności w uzyskaniu surowców lub nakazy urzędowe.

4. Zleceniobiorca – Gift Factory For Weddings zastrzega sobie prawo do odroczenia lub odstąpienia od wykonania zlecenia, jeśli jego realizacja napotyka na przeszkody opisane powyżej.

5. Podczas realizacji zlecenia, którego przedmiotem są podziękowania dla gości lub / i zestawy prezentowe zawierające produkty wymagające szczególnego sposobu przechowywania (np. w warunkach chłodniczych) Gift Factory For Weddings zobowiązuje się udzielić Klientowi szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania produktu. Zleceniobiorca – Gift Factory For Weddings gwarantuje deklarowany minimalny okres przydatności do spożycia tylko w sytuacji, gdy towary nabyte przez Klienta były przez Niego odpowiednio przechowywane.

6. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane z momentem bezpośredniego odbioru zamówionego Towaru przez Klienta lub z chwilą nadania zamówienia przez Sprzedającego – Gift Factory For Weddings do przewozu.

7. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Gift Factory For Weddings (GF Anna Boczar-Górska) do czasu otrzymania umówionej, całkowitej zapłaty za realizowane zamówienie.

§ 5. Terminy Realizacji i Zasady Dostaw

1. Termin realizacji każdego z zamówień, o ile nie został ustalony z Klientem inaczej (indywidualnie i potwierdzony pisemnie drogą mailową), został określony w § 4 pkt. 1. jako 5-7 dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych) od czasu złożenia zamówienia.

2. Dostawa zamówienia zostaje przekazana do realizacji w ustalonym z Klientem terminie, po uregulowaniu całkowitej wartości zamówienia. Szczegółowe kwestie dotyczące płatności za zamówienia zostały przedstawione w § 4 pkt. 4. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku GF Anna Boczar-Górska.

3. Odbiór towaru następuje z magazynu Gift Factory For Weddings na koszt Zamawiającego.

4. Firma Gift Factory For Weddings wysyła dostawę przygotowanych przez nią Zestawów Prezentowych za pośrednictwem firm kurierskich lub innymi środkami transportu, na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Z chwilą wydania zamówienia z magazynu, Gift Factory For Weddings nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania wynikłe ze strony firm transportowych.

5. Niektóre z produktów wchodzących w skład zestawów prezentowych lub podziękowań dla gości oferowanych przez Gift Factory For Weddings wymagają specjalnych form lub środków transportu – transport paletowy, transport chłodniczy etc. O konieczności wybrania szczególnych form przewozu i ich kosztach Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany przez Gift Factory For Weddings. Jedynie na wyraźne, pisemne zlecenie, koszt i ryzyko Klienta Zamówienie może zostać wysłane bez zabezpieczeń (np. bez palet, samochodami bez zabezpieczeń termicznych itd.). Towar transportowany w ten sposób, w żadnym zakresie, nie podlega reklamacji w Gift Factory For Weddings.

6. W przypadku gdy dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług wybranej firmy oraz sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności kuriera.

7. W razie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, Klient standardowo zostaje zobowiązany do: sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej, wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki oraz przesłania pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji do Gift Factory For Weddings w terminie do 3 dni roboczych od daty podjęcia przesyłki.

§ 6. Formy Płatności

1. Płatność za zamówione Zestawy Prezentowe może być uiszczona poprzez:
a. płatność gotówkową (przy odbiorze towarów);
b. przelew bankowy na konto Sprzedającego nr 60 1050 1025 1000 0092 3313 2092 w banku ING Bank Śląski.

2. Jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.

3. W przypadku nie możności dokonania zwrotu z powodu okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności (szczególnie – niemożność skontaktowania się z Klientem) Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.

§ 7. Zwroty i Reklamacje

1. Klient ma prawo – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r  (Dz.U. 2014 poz. 827) –  odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Niniejszy zapis dotyczy jednie produktów nie  przygotowywanych wg specyfikacji Klienta (patrz § 7. 2 – “wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”).

2. [Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy] Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827) Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zindywidualizowane, spersonalizowane dla Klienta produkty – etykiety / dekoracje / grawerunek).

3. Reklamacje rozpatrywane są przez firmę Gift Factory For Weddings wyłącznie w przypadku ich pisemnego zgłoszenia (drogą mailową pod adres: biuro@giftfactory.com.pl) firmie Gift Factory For Weddings w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru.

4.. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej do 10 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

5. W przypadku, gdy reklamacja ma charakter jakościowy, niezbędnym warunkiem jej rozpatrzenia jest dostarczenie do siedziby firmy Gift Factory For Weddings wadliwego towaru. Kosz dostarczenia pokrywa Zamawiający. W przypadku uznania słuszności reklamacji, koszt ten zostanie zwrócony Zamawiającemu.

6. Wszystkie Towary wchodzące w skład Zestawów Prezentowych komponowanych przez Gift Factory For Weddings objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne, udzieloną przez producentów w.w. Towarów.

7. Reklamacje dotyczące szkód powstałych w wyniku opóźnienia odbioru towaru lub jego niewłaściwego przechowywania, nie będą rozpatrywane.

8. Reklamacje dotyczące rozbieżności w kolorystyce towarów wynikające z różnicy w ustawieniach parametrów monitora u Klienta oraz związane z niemożnością jednakowego odwzorowania wykonywanych ręcznie produktów, nie stanowią prawa do zwrotu towaru i nie będą uwzględniane.

§ 8. Odpowiedzialność; Rozwiązanie Umowy

1. Firma Gift Factory For Weddings zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w niżej wymienionych przypadkach:
a) nie zrealizowania przez Zamawiającego w terminie warunków Umowy,
b) wstrzymania płatności,
c) złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość
d) rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę – Gift Factory For Weddings, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości 50% wartości zamówienia brutto.

§ 9. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca – Gift Factory For Weddings.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

3. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Zamawiającego:

– Imię i Nazwisko
– Adres do wysyłki produktów
– Adres e-mail
– Numer telefonu kontaktowego.

4. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.5. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

5. W przypadku sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy w celu dostarczenia produktów do Zamawiającego dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

7. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Sprzedawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) oraz uzupełnił posiadane systemy ochrony danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 10. Pozostałe Postanowienia

1. Wszelką korespondencję mailową dotyczącą zamówień, zapytań ofertowych, reklamacji należy kierować na adres mailowy: biuro@giftfactory.com.pl.

2. Witryna www.prezentynaslub.com nie prowadzi detalicznej ani hurtowej sprzedaży samych alkoholi.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia błędów lub nieścisłości na stronie internetowej. Co za tym idzie, informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

4. Wszelkie logotypy oraz nazwy własne użyte na potrzeby stworzenia oferty handlowej są własnością ich właścicieli, a ich wykorzystanie na stronie www ma charakter służący jedynie celom poglądowym.

5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.  Zdjęcia Zestawów Prezentowych wykorzystane na stronie są wyłączną własnością firmy Gift Factory For Weddings i stanowią prezentację zawartości faktycznych upominków realizowanych przez firmę. Układ produktów zaprezentowanych na zdjęciu różni się od układu produktów w zestawach zapakowanych do wysyłki.

6. Zawartość każdego z Zestawów Prezentowych została zdefiniowana za pomocą listy produktów umieszczonej na podstronie odrębnie przedstawiającej każdy z zestawów lub w przedstawionej Klientowi ofercie.

7. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

8. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce “Regulamin” na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Zamawiającego. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Zamawiającego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
– Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

10. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

12. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:

a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;

b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro